The Xian Bell Tower was built in 1384 in the Early Ming Dynasty. Nanjing Road, Shanghai, 1988 Shanghai, Nanjing Road, 1988 Suzhou, 1988 Suzhou, 1979, a poster extolling the virtues of the One Child Policy. Chengdu, 1988 Suzhou Canal, Jiangsu, 1988 Textile Worker, Juangsu, 1991 Lathe Operator, Chengdu, 1988 Machinist, Jiangsu, 1988 Schoolgirl, Chengdu, 1992 Yangzi River Gorges, Below Chungqing, 199 Shanghai Fashion Corporation Models rehearsing at #1 Department Store, Shanghai, 1992 Fashion Show, Shanghai, 1992 Exercise class, Harbin, Heilongjiang, November 1988 Deng Xiaoping rises above Shenzhen Street corner, 1991.